Frode Setran – Landskapsplanlegging og prosjektledelse

wave_main
SetranLandskap

Frode Setran driver et enkeltmannsforetak som bl.a. tilbyr følgende tjenester:

 • Utarbeiding av landskapsanalyser, mulighetsanalyser og landskapskartlegging
 • Utarbeiding av skjøtselsplan/ forvaltningsplan/ tiltaksplan for verdifullt kulturlandskap og kulturmiljø
 • Prosjektbeskrivelse og kostnadsoverslag i forbindelse med søknader om;
  • SMIL-tilskudd til restaurering og skjøtsel av gammel kulturmark og verneverdige bygninger og anlegg
  • spillemidler til nærmiljøanlegg (friluftsliv med universell utforming)
  • midler fra Norsk Kulturminnefond til restaurering av bygninger og anlegg på antikvarisk grunnlag
 • Lede og koordinere kulturlandskapsprosjekter som f.eks. områdetiltak, restaureringstiltak og nærmiljøtiltak, med vekt på lokal forankring og medvirkning
 • Prosjektering, budsjett/regnskap og rapportering